Menu

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim -STRIVE SPORT s.r.o. ,Jesenského 6,03601 Martin ,Slovenská republika, IČO:36423688, DIČ: , IČ DPH: SK2021887626. Firma je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel-sro vložka číslo-15512/L, ktorý je prevádzkovateľom Internetového obchodu www.sportstore.sk (ďalej len "prevádzkovateľ") prevádzkovanom prostredníctvom systému elektronického obchodu na doméne http://www.sportstore.sk (ďalej len "obchod").
1.2 Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
1.3 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.
1.4 Všeobecné obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
1.5 Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho STRIVE SPORTs.r.o., určené na nákup prostredníctvom systému elektronického obchodu Internetový obchod sportstore.sk pre fyzické alebo právnické osoby.
1.6 Spotrebiteľom sa rozumie osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
1.7 Orgánom dozoru je: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj Predmestská 71, Žilina,010 79 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 041/7632139, fax:041/7245868, E-mail: za@soi.sk

2. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí pri fyzickej osobe (nepodnikateľ) obsahovať: meno a priezvisko kupujúceho, poštovú a fakturačnú adresu (len v rámci územia Slovenskej republiky), telefónne číslo, mailovú adresu, presný typ tovaru, počet kusov, spôsob úhrady a spôsob prevzatia tovaru; pri fyzickej osobe (podnikateľ) a právnickej osobe názov podnikateľského subjektu (firmy), meno a priezvisko kontaktnej osoby, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, mailovú adresu, IČO, DIČ, IČ DPH, presný typ tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.
2.2 Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia súhlasu predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vzniká záväzko právny vzťah.
2.3 Kupujúci má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi (faktúra o zakúpení tovaru, na ktorú treba napísať č. účtu kupujúceho, kde následne zrealizujeme prevod za vrátený tovar nie však za prepravu a v prípade, že nebola preprava v objednávke účtovaná zákazníkovi sa odráta z ceny tovaru ktorá mu bude vrátená najnižšia cena za prepravu a to 5€ pri tovare do váhy 20kg), v ochrannom obale, pričom je dôležité, aby neboli odstránené ochranné prvky, t. j. visačka s cenovkou. Vrátený, nepoškodený tovar nesmie vykazovať známky používania vnímateľné čuchom (parfemy, zafajčenie, spotenie, pranie), alebo vizuálne ako zašpinenie (kozmetika, make-up, fľaky), mechanické poškodenie (rozpáranie, zatrhnutie, odtrhnutie). Tovar je nutné zaslať na adresu. STRIVE SPORT, Jesenského 6, 03601 Martin, Slovenská republika a to bez dobierky, čiže doporučene. Vrátený tovar odoslaný dobierkou nebude z našej strany prevzatý. Zásielku odporúčame poistiť. Pri strate zásielky nesie zodpovednosť kupujúci. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva zruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar a to na účet, z ktorého bola kúpna cena uhrádzaná, alebo na účet uvádzaný v písomnom odstúpení od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.
2.4 Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho.
2.5 Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.
2.6 Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu.
2.7 Predávajúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak sa tovar nepodarilo doručiť Kupujúcemu, v tomto prípade má Predávajúci nárok na náhradu nákladov súvisiacich s doručením a škodu, ktorá mu takýmto konaním Kupujúceho vznikla.
2.8 Ďalším dôvodom je v prípade, ak Predávajúci nie je schopný v dôsledku dôvodov spočívajúcich na strane jeho dodávateľov alebo vyššej moci doručiť tovar na základe Záväznej objednávky do 60 dní.
2.9 Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, mail atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

3. Dodacie podmienky

3.1 Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom výhradne len v rámci územia Slovenskej alebo Českej republiky s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba alebo Slovenská pošta, a.s.) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u vopred dohodnutého dodávajúceho, ak nebude vyslovene dohodnuté inak.
3.2 Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi.
3.3 Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.
3.4 Doba expedície objednávky, t.j. doba odoslania tovaru Predávajúcim Kupujúcemu, sa môže pohybovať v rozmedzí 1-30 dní. Maximálna expedičná doba je 60 dní od prijatia objednávky, resp. dlhšie, ak sa na tom Kupujúci a Predávajúci písomne dohodli.
3.5 Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí prevádzkovateľ o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
3.6Kupujúci obdrží formou emailu alebo sms správy avízo o odoslaní zásielky poštou, pričom mu je táto zásielka spravidla doručená do dvoch pracovných dní v čase od 8-17 hodiny po obdržaní avíza. Pokiaľ Kupujúcemu nebude doručený objednaný tovar do siedmych pracovných dní odo dňa, v ktorom obdrží e-mail alebo sms správu (avízo) o odoslaní zásielky, je povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho.
3.7Predávajúci si vyhradzuje právo rozdeliť dodanie tovaru do dvoch dodávok, podľa aktuálnych skladových zásob. Pričom prepravné náklady na druhú dodávku hradí predávajúci. Kupujúci bude o rozdelení objednávky informovaný formou emailu.
3.8Tovar je pri doprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Prevádzkovateľ svoje náklady spojené s prípravou tovaru a spôsobom jeho expedície/odovzdania kupujúcemu účtuje poplatkom podľa vlastného výberu kupujúceho nasledovne:
Cena prepravy na zásielky posielané Slovenskou poštou do Váhy 3kg – 3,50 €. Pri Váhe nad 5kg účtujeme pri preprave cez Slovenskú poštu poštovné podľa aktuálneho cenníka .

Cena prepravy cez UPS - do 3kg- 5,50€
- do 5kg- 6,50€
- do 10kg- 6,90€
- do 20kg- 9,20€
- do 30kg- 10,50€
- do 40kg- 13€
- do 50kg- 16,50€
- nad 50 kg podľa cenníka UPS - zľava 30% z cenníkovej ceny UPS.
Uvedená cena platí pri preprave NA DOBIERKU.
Doprava tovaru do Českej Republiky- pri preprave tovaru do Českej republiky účtujeme poštovné na dobierku 10€ vrátane DPH pri preprave kuriérom IN TIME/ UPS. Cena platí za balíky do celkovej hmotnosti 5kg. Pri väčšej hmotnosti zásielky budeme zákazníka vopred informovať o aktuálnej cene prepravy.
Pre viac informácií o cene a možnostiach prepravy sa môžte informovať na strivesport@gmail.com prípadne na tel +421/43/3240500
3.9 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poskytnúť zákazníkovi zľavy z ceny tovaru i manipulačného poplatku, zákazník je o nich informovaný aj v procese objednávky.
3.10 Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návod na použitie v štátnom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

4. Kúpna cena, platby

4.1 Ceny uvedené na stránkach www.sportstore.sk platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému Internetový obchod sportstore.sk. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poskytovať aj ďalšie osobitné zľavy na základe osobitných podmienok určených pre vybrané skupiny kupujúcich. Kupujúci vykonáva platbu v eurách, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak, niektorým z nasledujúcich spôsobov:
a) Pred prevzatím tovaru: Bankovým prevodom (bezhotovostne)
b) Pri prevzatí tovaru Dobierka (v hotovosti kuriérovi zásielkovej služby)
4.2 Predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 5 kalendárne dni odo dňa prijatia objednávky. Ak nedôjde k platbe do 5 dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci akceptuje bankou potvrdený príkaz k úhrade, zodpovedá kupujúci za to, že príkaz bol vystavený s termínom splatnosti ihneď a na účte je dostatok finančných prostriedkov k okamžitému uskutočneniu platby.
4.3 Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom "AKCIA", "AKČNÉ PONUKY" alebo "VÝPREDAJ". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene alebo označenia symbolom "AKCIA" alebo zobrazení tovaru v sekcii "AKČNÉ PONUKY" alebo "VÝPREDAJ".

5. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

5.1 Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.
5.2 Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
5.3 V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.
5.4 Kupujúci (spotrebiteľ) má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním.
5.5 Prevádzkovateľ STRIVE SPORT s.r.o., nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.
5.6 V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil.
5.7 Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Reklamovaný tovar musí byť, čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry.
5.8 Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou). V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za vadu tovaru nezodpovedá predávajúci alebo že tovar nemá vady, znáša kupujúci všetky náklady predávajúceho, tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi kupujúcim, predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie kupujúcemu na účet určený predávajúcim alebo v hotovosti. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.
5.9 Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

6. Ochrana osobných údajov (ochrana súkromia)

6.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko /názov firmy/, adresu trvalého bydliska /sídlo firmy/ vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu).
6.2 Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu vyhlasuje, že dáva súhlas v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ"), aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje poskytnuté v obchode alebo telefonicky prevádzkovateľovi a ktoré sú potrebné pre riadne vybavenie objednávky, reklamácie i ostatných právnych úkonov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu kupujúceho s prevádzkovateľom. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ uvedené osobné údaje kupujúceho spracovával vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň vyhlasuje, že dáva svoj súhlas prevádzkovateľovi so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s cezhraničným prenosom osobných údajov do Českej republiky ako členského štátu Európskej únie a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu a za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať s nimi len v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s § 17 ods. 1 ZOOÚ.
6.3 Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení sa do obchodu.
6.4 Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy, najneskôr však v lehote do 30 dní odo dňa doručenia odvolania súhlasu kupujúcim prevádzkovateľovi, resp. prijatia prejavu vôle kupujúceho o odvolaní súhlasu so spracovávaním osobných údajov.
6.5 Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracovávajú prevádzkovateľom alebo inými osobami v súvislosti s činnosťou prevádzkovateľa, môže podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
6.6 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s § 15 ods. 1 písm. b/ ZOOÚ spracováva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v predošlých bodoch týchto všeobecných obchodných podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov: Direct Parcel Distribution SK s.r.o./DPD/, so sídlom Technická 7, 82104 Bratislava, IČO- 358 344 98 ,Slovak Parcel Service, s.r.o., (UPS)so sídlom Ivanka pri Dunaji, Senecká cesta 1, IČO 31 329 21, Slovenská republika, Slovenská pošta, a.s., so sídlom Banská Bystrica, Partizánska cesta 9, IČO 36 631 124, Slovenská republika.

7. Záverečné a prechodné ustanovenia

7.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
7.2 Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
7.3 Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
7.4 Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.
7.5 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od zmluvy. Sportstore.sk
Obchodné podmienky sú platné od 01. decembra 2014 do odvolania. Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať